Anastasiya & Dima (Yarkon Park, Tel Aviv)

Pregnancy